کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شهر قزوین)

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-20

CSUM-2007-1015(R1)

مهران سعیدی اقدم؛ احمد صادقی؛ علیرضا بحیرایی؛ محسن اسفندیاری؛ مسعود حاج نصراله ئی