اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ریزوندی

کارآفرینی مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین،قزوین،ایران

mahdirizvandigmail.com

سردبیر

دکتر مهسا میرسلامی

معماری مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین،ایران

mahsamirsalamiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جمال الدین سهیلی

دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

j_soheiliyahoo.com

دکتر حسین مدی

دکترای تخصصی معماری دانشیار گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

mediarc.ikiu.ac.ir

دکتر بهارک عزیزی

مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

baharak_1615yahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس الناز حسن پور بابایی

معماری دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز قزوین

m.mahjoor1360gmail.com

راهنمای نویسندگان

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه سادات هاشمی

عمران هیات علمی دانشگاه رجا

elahe_hashemyyahoo.com