برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرداری قزوین

2 استادیار دانشگده جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

پژوهش " برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی در قزوین" برخاسته از یک ضرورت و نیاز استراتژیک است. پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی در قزوین انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از روش مطالعه‌ی اسنادی، کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است ، پس از بررسی مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری پژوهش، شاخص های برنامه ریزی راهبردی شهری به صورت مجزا از مبانی نظری استخراج گردید. بـا تـرسـیـم مـاتـریـس سوات و انـجـام تـجـزیـه و تحلیل های راهبردی مربوط، فهرستی از راهبردهای WO,ST,SOوWT فراهم می شود. در مـرحـله بعد، با استفاده از ماتریس (QSPM) راهـبردهای طراحی شده ، اولویت بندی و نهایتاً انتخاب جذاب ترین و بهترین راهبردها را برای برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی در قزوین بود. نهایتا استراتژی های فرصت- قوت با 2/9 امتیاز در ماتریس داخلی و امتیاز2/89 در ماتریس خارجی به عنوان استراتژی های برتر انتخاب گردید. نتایج نشان داد استراتژی بهره گیری از نیروی بالقوه مشارکتی آحاد جامعه و ایجاد بسترهای قانونی جهت افزایش نقش مشارکتی شهروندان در تصمیم گیری ها و امور شهری با شرایط با نمره جذابیت 6/34 در رتبه اول قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


– اعرابی،سید محمد،خدادادی،عباس، 1386 ، فرآیند و مدل های اجرای برنامه های استراتژیک شهری، ویژه نامه مدیریت
استراتژیک شهری، شماره 1 ، اردیبهشت .
– آتشبار, سعید و سیدیوسف اکبری نسب، 1395 ، ملزومات و مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی درکشور، پنجمین
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، همایشگران مهر
اشراق .
باقری, حسین؛ سیدمجید ابن الرضا و فرامرز صحرایی، 1395 ، شناسایی استراتژی های جهانی شدن اقتصاد در حوزه
دیپلماسی شهری مطالعه موردی کلان شهر تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 4 ( 16 .)
– براتی,ناصر,سرداری,محمدرضا, 1388 ، برنامه توسعه راهبردی شهری,برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین تا 1410
,انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین .
– برادران شاهرودی, زینب و محمد غفران، 1395 ، اقتصاد شهری و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی، همایش بین
المللی اقتصاد شهری، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران .
– بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 / 6 / 89 ، حوزه 1393.
– پایتدان, محمود، 1395 ، بررسی استراتژی راهبردی محرومیت زدایی اقتصادی درراستای خلق اقتصاد مقاومتی
درکشور، سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، استانبول کشور ترکیه، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت -
ویرا .
– حسین پور ، داوود، رضایی منش ، بهروز و حمید رضا محمدی سیاهبومی، 1395 ، رابطه مدیریت جهادی و استراتژی
های اقتصاد مقاومتی، نشریه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ، پاییز 1395 شماره 79.
– داودی کارسالاری, بهزاد و محمدجواد صالحی، 1395 ، الگوسازی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد شهری به عنوان
رویکردی از پدافند غیرعامل در شهرها، همایش بین المللی اقتصاد شهری، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران .
– رحمانی, زین العابدین؛ گمرکچی، نجمه و رسول عین الهی، 1395 ، بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی )رویکرد تولید
داخل و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی(، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران مالزی، مالزی جزیره - -
پنانگ دانشگاه USM ، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران )متانا(.
– سرایی نیا, الهام، 1395 ، تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد سبز، سومین کنفرانس بین المللی
اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال .
– سرآبادانی، امیر ، 1396 ، نقش مؤثر و مهم مدیریت شهری در تحقق اقتصاد مقاومتی، نشریه مدیریت، اقتصاد و
حسابداری، شماره 22 ، جلد 1 ، فروردین 1316 ، ص 57 .
– شجاعی سعادتقلی, محمود و تکتم سیدی فرد، 1395 ، نقش اقتصاد مقاومتی در تأمین مالی پروشه های شهری،
کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران مالزی، مالزی جزیره پنانگ دانشگاه - - USM ، مرکز توسعه
آموزشهای نوین ایران )متانا(.
– فال سلیمان محمود و محمد حجی پور ، 1394 ، برنامه ریزی استراتژیک بخش های اقتصادی در راستای توسعه منطقه
ای با بهره گیری از مدل سوات مطالعه موردی: بخش صنعت و معدن در استان خراسان جنوبی، مسکن و محیط
روستا: تابستان 1394 , دوره 34 , شماره 150 ; از صفحه 89 تا صفحه 100 .
– قادری ، جعفر ، ) 1391 (، مولفه های اقتصاد مقاومتی، همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی .
– محمدپورزرندی, حسین؛ سیدمحسن طباطبایی مزد آبادی و سیدرضا نخلی، 1395 ، ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی با
توجه به رکود بازار مسکن شهری در کشور، همایش بین المللی اقتصاد شهری، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری
ایران .
– میرزاامینی، محمدرضا، 1385 اندیشگاه شریف ،» توسعه اقتصادی چیست «، .
– نثاری،رضا ،منتظری، رسول و حسین زاده، نعمت ، 1394 ، راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در
برنامه پنجساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی،فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری .
– یارمحمدیان, ناصر؛ مریم امینی و سامان حاتم راد، 1395 ، مقاوم سازی اقتصاد شهری از طریق بهینه یابی جمعیت
شهری، همایش بین المللی اقتصاد شهری، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران .