دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 1-67 
بررسی فرآیند تجزیه و تحلیل شغل

صفحه 13-26

CSUM-2302-1074

مازیار نادری؛ مریم رمضانی؛ حسام یوسفی؛ محمد دنیاعلی علی آبادی